Preloader Icon

Verkoopvoorwaarden

  1. Algemene verkoopvoorwaarden

De actuele versie van de algemene verkoopvoorwaarden van De Natuurkeuken is altijd online toegankelijk voor de klant door op Algemene verkoopvoorwaarden te klikken. De algemene verkoopvoorwaarden bepalen de commerciële relatie tussen De Natuurkeuken en de klant die verklaart deze voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. Alle bestellingen die zijn geplaatst via de site www.denatuurkeuken.be, evenals alle verwante prestaties, zijn zonder voorbehoud onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatsten staan voor alle wederzijdse verbintenissen van De Natuurkeuken en de klant die ze uitdrukkelijk accepteert.

Ze zijn gedurende de volledige duur van hun online publicatie op de site www.denatuurkeuken.be van toepassing.

De klant bevestigt dat hij de algemene verkoopvoorwaarden zoals gedefinieerd op de site www.denatuurkeuken.be heeft gelezen en geaccepteerd vóór het plaatsen van de bestelling. Dit geeft hij aan door het vakje “Ik accepteer de algemene verkoopvoorwaarden” aan te vinken.

Behalve mits de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Natuurkeuken, zullen de algemene verkoopvoorwaarden de voorrang hebben op elke andere voorwaarde.

  1. Producten

De producten worden zo exact mogelijk op de site aangeboden en dit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De foto’s, video’s of tekeningen van de producten zijn echter slechts illustraties. Ze kunnen geen perfecte voorstelling van de producten garanderen. De Natuurkeuken kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de onnauwkeurigheid van foto’s die op haar site worden getoond en verzoekt de klant de beschrijving van elk product te lezen om de specifieke kenmerken van het product te kennen.

De Natuurkeuken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk ogenblik nieuwe producten toe te voegen, alle of een deel van de producten die op de site worden verkocht of aangeboden te verwijderen, hun voorstelling te wijzigen of hun verkoop op haar site stop te zetten en dit, zonder verplichting om de klant hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen.

  1. Prijzen

De prijs die is aangeduid op de productfiche van elk artikel, is uitgedrukt in euro. Deze prijs is inclusief maar bevat geen leveringskosten. Deze kosten zijn vermeld op de pagina Leveringswijze van het boodschappenmandje.

De prijzen van de producten kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op de registratie van de bestelling.

In het overzicht van uw boodschappenmandje en de bevestiging van de bestelling, is de totale prijs de definitieve prijs, alle belastingen en btw inbegrepen. Deze prijs omvat de prijs van de goederen en de leveringskosten (kosten voor de verwerking, verpakking en bewaring van producten, transport- en leveringskosten).

  1. Bestellingen

De Natuurkeuken verbindt er zich toe de ontvangen bestellingen na te komen voor zover er beschikbare voorraad is. Om zijn bestelling te valideren en te betalen, moet de klant op de knop Uw bestelling plaatsen klikken. In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken. In dit geval is bij niet of niet tijdige betaling van het openstaande bedrag interest verschuldigd zoals in de wet is voorzien. Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van deze niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Per verstuurde herinneringsbrief wordt min. 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

De Natuurkeuken behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant te annuleren in geval deze klant zijn contractuele verplichtingen met betrekking tot deze bestelling en/of de voorgaande bestelling niet heeft nageleefd.

  1. Levering

In geval van fouten in de gegevens van de klant, kan De Natuurkeuken niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de levering van de bestelling. De klant kan de informatie die hij heeft geregistreerd voor zijn account, op elk ogenblik wijzigen.

Een samenvattende status van de bestelling vermeldt in het bijzonder de gekozen producten, de kosten van de levering en het totale te betalen bedrag. Door op de knop [Uw bestelling plaatsen] te klikken kan de klant vervolgens zijn leveringsadres valideren.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.

Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je altijd best De Natuurkeuken. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.

In het geval de klant afwezig is bij de levering, laat de transporteur een bericht achter in de brievenbus. De volgende dag volgt een tweede leveringspoging. Als de klant opnieuw afwezig is, wordt een nieuw bericht in de brievenbus achtergelaten. In dit bericht wordt de klant gevraagd contact op te nemen met de transporteur voor een derde leveringspoging.

  1. Betaling

De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door de gerenommeerde bedrijf Mollie. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.

Alle betalingen zijn voor onze klanten gratis.

  1. Je kopersbescherming (herroeping – verzakingsrecht)

De consument heeft het recht aan De Natuurkeuken mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel of op het sluiten van de overeenkomst.

Neem voor de terugzending steeds contact op met De Natuurkeuken. Zo kunnen we afspraken maken voor je terugzending en deze snel verwerken.

Wanneer je wil afzien van de verkoop kan je dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van je bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, teruggestuurd worden met het terugzendformulier.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten die vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

De artikelen moeten worden teruggezonden naar: De Natuurkeuken – Omer Wattezstraat 11 – 9688 Schorisse

  1. Aansprakelijkheid

Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien je producten gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.

Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten win je best het advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van je arts. De Natuurkeuken en haar zaakvoerders kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.

Wij verbinden ons ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

  1. Privacybeleid

In het kader van televerkoop en voor de verwerking en verzending van de bestellingen, de opmaak van facturen en garantieovereenkomsten, is de klant verplicht informatie van persoonlijke aard mee te delen. Het adres van de klant is nodig om hem zijn bestelling te kunnen sturen.

Met de telefoongegevens van de klant kunnen leveringsdiensten en De Natuurkeuken contact opnemen met de klant voor het opvolgen van hun bestelling. Via het e-mailadres van de klant kan De Natuurkeuken gemakkelijk communiceren met de klant.

Meer informatie over de bescherming van de klantengegevens (GDPR) vindt u terug onder de link ‘privacy’ op onze website.

Om de veiligheid van de banktransacties te garanderen, worden de bankgegevens van de klant (bankkaartnummer, geldigheidsdatum) gecodeerd door het Mollie. Wanneer deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling ongeldig.

  1. Vragen?

We proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heb je toch nog vragen of opmerkingen? Contacteer dan zeker De Natuurkeuken via info@denatuurkeuken.be of op 0478 740323

H3 Consulting – De Natuurkeuken BV, BTW BE 0743 414 235

De Natuurkeuken is biologisch gecertificeerd onder het nummer BE-BIO-01 (Certisys) en biologisch-dynamisch gecertificeerd (Demeter) onder het nummer 2976.